De pleeggasten

De Geelse Gezinsverpleging richt zich tot mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid die zich (nog) niet zelfstandig kunnen handhaven en waarvoor verblijf in een gastgezin aangewezen is. Het kan gaan om kwetsbare jonge mensen maar even goed om mensen die psychiatrische problemen krijgen als ze ouder worden.

Pleeggast en pleegmoeder

De mogelijkheden en wensen van deze mensen bepalen in welk pleeggezin ze terecht komen. Het is onze bedoeling om steeds de juiste dosis ondersteuning te bieden: zo weinig mogelijk, zoveel als nodig.

 

Gezinsverpleging biedt een permanente stek indien mensen daarnaar op zoek zijn: een pleeggezin met kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en familie. Kortom, het sociale netwerk dat men misschien al een hele tijd mist.

Gezinsverpleging kan ook voor een korte periode, in afwachting bijvoorbeeld van een kamer in een woonzorgcentrum of eenvoudigweg om op een veilige plek even tot rust te komen.

 

Het is maar wat de pleeggast en/of zijn natuurlijke omgeving zelf willen. De één-op-één-ondersteuning in een pleeggezin zorgt ervoor dat mensen groeien, zelfstandiger worden, zin geven aan hun leven, rustiger worden, zich thuis gaan voelen, beginnen te ondernemen, nieuwe competenties verwerven, meer in zichzelf gaan geloven, of gewoon zichzelf kunnen zijn.

Sfeerbeeld Pluktuin

Het netwerk rond de pleeggast

Naast een succesvolle integratie binnen het pleeggezin, wordt er voor elke pleeggast een zinvolle dagbesteding gezocht. Een beperkte groep van pleeggasten blijft overdag thuis en vindt daar gepaste activiteit. De anderen werken of verblijven overdag buitenshuis.

 

De pleeggasten die buitenshuis werken of verblijven kunnen ofwel terecht in het dagactiviteitencentrum ofwel kunnen zij door de dienst Arbeidszorg van het OPZ Geel worden begeleid naar een aangepaste vorm van intern of extern begeleid werken. De leidraad is ‘zorg op maat’.
Ook organiseert het OPZ Geel een waaier aan bijkomende activiteiten zoals uitstappen, groepsreizen, sportdagen, toneelprojecten e.a.

 

Een permanentiedienst (24/24 en 7/7) garandeert de nodige ondersteuning op psychiatrisch, somatisch en verpleegkundig vlak.
Verder heeft het OPZ Geel een medisch netwerk uitgebouwd. Het OPZ Geel werkt samen met een aantal tandartsen, oogartsen, en specialisten van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel. Het OPZ Geel zorgt voor vervoer en begeleiding als de pleegouders niet zelf de patiënt kunnen vergezellen en/of vervoeren.

Informatie voor verwijzers

Kandidaten kunnen zowel vanuit zorginstellingen als vanuit de thuiscontext worden aangemeld. Verwijzers vanuit de eerste lijn zijn mogelijk huisartsen, sociale dienst OCMW, familiehulp …

 

Bij uitstek is gezinsverpleging aangewezen voor:

  • personen met een mentale beperking die ook lijden aan een psychiatrische stoornis;
  • personen met een psychotische stoornis die door hun ziekte op vlak van zelfredzaamheid erg ingeboet hebben.

 

En verder: andere personen met langdurige en meervoudige zorgvragen voor zover hun problematiek gestabiliseerd is, enige vorm van communicatie mogelijk is en het sociale gedrag samenleven in een gezinscontext toelaat.

 

Informatiefolders voor verwijzers:

 

Wilt u een cliënt aanmelden?
Contacteer ons via:
Tel.: 014 57 90 92
E -mail: gezinsverpleging.team@opzgeel.be